×

Sann och falsk upplysning

Sann och falsk upplysning  

I begynnelsen 

Det verkar som att många troende känner ett visst obehag över Big-bang teorin. Hela världen skapades med en stor smäll, bara sådär. Vetenskapen har förklarat alltihop och någon Gud behövs inte, säger en del ateister.


Det borde vara precis tvärtom. Den som myntade begreppet «Big bang» var astronomen Sir Fred Hoyle, som var ateist. Han var skeptisk till hela teorin och han misstänkte att de som skapat den hade djupt religiösa motiv. Tanken att universum har en begynnelse kan nämligen vara provocerande för ateister.

Vetenskapen har naturligtvis inte förklarat universums uppkomst. Big bang handlar inte om världsalltets skapelse utan om dess historia. Närmare bestämt vad som hände de första mikrosekunderna, timmarna och åren och hur universum expanderade och svalnade. 

Andromedagalaxen

Hur allting började, hur själva «explosionen» initierades, hur materien och naturlagarna skapades – detta är frågor som vetenskapen har svårt att ens spekulera om. Om ett mirakel är en händelse utan en naturlig orsak, så är hela universum ett enda gigantiskt mirakel.


Falsk upplysning

Ateism som trosåskådning bör respekteras. Det är en fullt förståelig reaktion på världens ondska och elände. Men ateism med vetenskapliga anspråk brukar hänga ihop med tron på förnuftets allmakt.


Ingenting överstiger vetenskapens förmåga, säger de förnuftstroende. Big bang, livets uppkomst och utveckling, materiens och medvetandets gåtor – allting kan förklaras i det mänskliga förnuftets ljus. 


Det är lite grand som mannen som en kväll letar efter sin borttappade nyckel under ljuset av en gatlampa. Är du säker på att du tappade nyckeln just här? undrar någon. Den måste finnas här någonstans, svarar han, det är ju bara meningsfullt att leta där det är ljust. 

 

Detta är en falsk upplysning. Det skapar illusionen att hela verkligheten ligger innanför förnuftets maktområde. Det man inte har kunskap om existerar inte.


I stället för att söka efter genuint rationella förklaringar, nöjer man sig med rationaliseringar. Bortförklaringar, skenförklaringar eller undanflykter – vad som helst duger, bara man slipper erkänna sin okunnighet. En överdriven förnuftstro kan skada förnuftet.


Filosofen Bryan Magee kritiserade de religiösa för deras intellektuella lättja, men samtidigt hade han mycket lite tålamod med dem som gjort tron på förnuftet till ett slags ideologi: 

De verkade anse att världen var ett begripligt ställe, och jag kunde inte förstå hur man i ljuset av ett ögonblicks eftertanke kunde vidmakthålla denna övertygelse. Deras tro på förnuftets makt var för mig nästan otroligt oreflekterande och malplacerad … De reflekterade aldrig allvarligt över det smala område på vilket förnuftet är tillämpligt … Hela deras åskådning var något som bara kunde överleva så länge de inte synade dess grundvalar. Den var inte bara ytlig till ytterlighet, den var också oengagerad, den svävade i luften, utan stöd och omöjlig att upprätthålla.
Vägskyltar som pekar i olika riktningar: «Vilja till sanning» och «Vilja till kontroll».

Vetenskapens vägval.

Det är klokast att acceptera att verkligheten är större än människans fattningsförmåga. Det finns ett okänt X som vi aldrig kan få grepp om. Den, som vågar förlora kontrollen på den punkten, kan lättare skilja mellan rationalitet och rationaliseringar.


Analogier utan analyser

Om förnuftets allmakt blir en ideologi kan allting «förklaras». Känslan att allt går ihop kan bero på rena missuppfattningar. Evolutionsbiologen Henry Gee kritiserar massmedia och populärvetenskapen för att de sprider missförstånd om evolutionen. I en artikel i tidskriften Nature skriver han:

Vi har alla sett reklamen. En rad av figurer som går från vänster till höger: först en apa som lufsar på alla fyra; sedan en halvt upprättgående man med ett svagt sken av intelligens och som kanske håller i en yxa; längre fram en lång och stolt man som bär på ett spjut och har päls; och till slut, användaren av den senaste bilen eller tvättmaskinen. Rubriken handlar om avancemang och progression och säger någonting i stil med «Evolution – nästa steg».

Vad Gee reagerar emot är att sådana här bilder ger det felaktiga intrycket att evolutionen är en slags progressiv förbättringsprincip. Naturen skådas genom den mänskliga utvecklingsoptimismens lins. Man suggereras till att tro att det finns en i naturen inneboende kraft som drar allting mot det högre, det bättre, det starkare etc. «Populärdarwinism» kunde man kalla det.

 

Evolutionen är naturligtvis ett historiskt faktum, men populärvetenskapen ger ibland förklaringar som inte har något med seriös vetenskap att göra. Till exempel används formuleringar som «kampen för överlevnad leder till att arterna förbättras eftersom svagheter successivt elimineras» och «naturens blinde urmakare producerar slumpvis nya prototyper» och «naturen prövar sig fram enligt principen trial and error». Och så vidare.


Detta för associationerna till konkurrerande företag som drivs till att ständigt förbättra sina produkter. Eller till innovatörer som skapar och förfinar sina uppfinningar.


Populärdarwinisterna är mycket intresserade av analogier. De ser likheter mellan vitt skilda ting och får en stark känsla att allt går ihop – «syntes utan analys». Konkurrens bland djur liknar konkurrens bland människor, och båda fallen tänks leda till samma sorts framsteg och utveckling.


De tror att naturen fungerar på ungefär samma vis som mänskligt skapande och uppfinnande, som är rationellt och målstyrt. Därför tror de – undermedvetet – att naturen är besjälad med en människoliknande intelligens och vilja.


Det blir smått komiskt när man märker att många, som utger sig för att vara ateister, i själva verket tror på en övernaturlig livskraft. Behov, som förnekas i det medvetna, spelar ju gärna sina spratt i det undermedvetna.


Lag eller slump?

Under en tidsrymd av hundratals miljoner år har bakterier utvecklats till lejon, fåglar och människor. Är livet resultatet av blinda och själlösa naturkrafter?


Seriösa vetenskapsmän resonerar på ett sätt som är mer analytiskt. Mutation och naturligt urval är en kombination av naturlag och slump. Vetenskapsmän är dock inte eniga om vilken av de två som är viktigast. Det finns därför två skolor där den ena betonar lag och den andra slump. 

Fiskgjuse
Varför skapade evolutionen fåglar? Berodde det på en lycklig slump och rena tillfällig­heter? Eller finns det någon slags evolutionär naturlag som ökar chanserna?

För att förstå skillnaden kan man föreställa sig hur det går till på ett kasino där hasardspelaren står mot «huset» (det vill säga kasinoägaren). Ett spel som till exempel roulette är designat så att huset alltid vinner i längden. För att gå med vinst måste huset försäkra sig om att det har oddsen och sannolikhetslagarna på sin sida. Hasardspelaren kan dock vinna om han har tur. Han måste således förlita sig på slumpen. Eller så hoppas han på ett underverk.


Naturvetare söker efter regelbundenheter i naturen och försöker förklara dem. Resonemanget är analytiskt och kretsar kring observationer, experiment, Dna-molekyler och proteiner. I likhet med kasinoägaren är de intresserade av matematiska beräkningar av oddsen.

 

I kontrast till detta är de som har en stark tro på slumpens skapande förmåga. De tror att detta inte bara sker några enstaka gånger. Det sker igen och igen genom hela naturhistorien. Slump-troende beräknar inte oddsen och tänker inte analytiskt. De resonerar mer som hasardspelare som drabbats av speldjävulen.

 

Den mystiska X-faktorn

Om evolutionen är lagbunden är det svårt att frigöra sig från tanken att allting var planerat från början. Varför är naturlagarna formulerade på ett sådant vis att materien är självskapande och utvecklar liv?

 

Lag-evolution kan leda till föreställningen om Gud som naturens lagstiftare. När han väl satt i gång allting, låter han naturen sköta sig själv. Det är detta som brukar kallas för deism. 

Tecknad präst som nervöst beskådar fyra alternativ: 1. Lag-evolution (Deism) 2. Slump-evolution (Ateism) 3. Mirakel-evolution (Teism) 4. Livskraft-evolution (Panteism)
«Kristen tro går utmärkt ihop med evolutionen!», säger en del. Lite analyser och distinktioner kanske vore på sin plats. Vilken slags tro, och vilken slags evolution?

I det andra fallet, slump-evolution, behövs ingen Gud. Detta är alltså något som går bra ihop med ateism. Vägen från bakterier till fåglar var i så fall beroende av en lång serie lyckokast.


Slump-evolutionismen lämnar samtidigt en vidöppen dörr för Gud. Hur kan man avgöra om en osannolik händelse var resultatet av en blind lyckträff eller om det var ett äkta underverk? Vem kan skilja mellan slump och mirakel?


Mirakel-evolution innebär att arterna har designats av en intelligens. Denna position går bra ihop med föreställningen att Gud styr och skapar allt med sitt finger, det vill säga teism.


En annan variant är livskraft-evolution, vilket påminner om någon slags panteism. Detta brukar också kallas för «vitalism».


Hur man än vrider och vänder på det, kommer en mystisk X-faktor och spökar.


Det sanna, det goda, det sköna

Det finns ingenting som ligger utanför förnuftets maktsfär, menar materialisterna. Allting måste ha en enkel och begriplig förklaring, slår de fast.


Men en sak som inte är så lätt att förklara är det faktum att vi människor är kulturvarelser som sätter värde på det som är sant, gott och vackert – «den platonska treenigheten».

 

Varför ligger det i människans gener att älska musik, till exempel? Är inte det en ganska onödig egenskap för en överlevnadsmaskin?


Många lägger mycket energi på frågan var det onda kommer ifrån. Det är faktiskt inte särskilt svårt att förklara. Den stora frågan är snarare var det goda egentligen kommer ifrån.


Forskning och framsteg minskar världens mysterium, säger en del. I själva verket är det precis tvärtom. För hur är det möjligt att en hjärna, som formats av livet i djungeln och på savannen, kan syssla med sådant som algebra, kvantfysik och månfärder? Hur kan man tillskriva förnuftet rent gudomliga kvalitéer, och samtidigt hävda att människan inte är något annat än ett djur?


Tillit som urprincip

Säg att den mänskliga hjärnan blott och enbart är en produkt av rena tillfälligheter. I så fall är det tveksamt om vi skulle kunna göra saker som inte är förknippade med vår fortplantning och överlevnad. Vi skulle definitivt inte kunna föra några abstrakta resonemang om förnuftets förmåga.


Om vi antar att vi är skapade av den rena slump-evolutionen, måste vi drivas till ett tvivel på det mänskliga förnuftet som är så radikalt att vi inte ens skulle kunna lita på vår förmåga att tvivla. Uppenbarligen är vi totalt beroende av vad-det-nu-är-som-skapat-oss och vi kan inte förminska det utan att förneka oss själva. Detta mystiska X är själva förutsättningen för förnuftet.

Kontroversen i korthet

Under många miljoner år har arterna anpassat sig till sin miljö. Detta har skett genom principen mutation och naturligt urval. Frågan är: Vad kan lag-evolutionen förklara?

1. Bakterier muterar och anpassar sig till sin omgivning.
2. Små variationer i arter (t.ex. olika former på fågelnäbbar).
3. Skapelsen av helt nya arter (t.ex. nya fågelarter).
?  4. Skapelsen av nya komplexa strukturer (vingar, öron, etc.).
5. Skapelsen av liv från död materia, den första cellen.
Lag-evolutionen klarar av 1, 2 och 3 men inte 5. Detta borde vara okontroversiellt. Men klarar den av 4? Det är frågan. Om den inte kan det, vad skall vi då tro på? Slump-evolution? Mirakel-evolution?
Punkt 5 är intressant. Hur skapades liv från livlös materia? Ingen vet lösningen på det här. Livets skapelse är kanske ett äkta mirakel!

Sann upplysning

Att ha den exakt rätta lösningen på evolutionens gåta är kanske inte det viktigaste. Mer betydelsefullt är att vi odlar ett genuint intresse för naturen. Och för filosofi. Vi behöver ta med både natur och kultur i beräkningarna.


En sann utforskare av världen behöver acceptera att en del saker ligger bortanför förnuftets maktsfär. Den som kräver svar på allt nöjer sig ofta med dåliga svar. Även analys-befriade spekulationer duger. Ett gott omdöme behövs också i vetenskapen.


Tron att världen är ett stort mysterium är ett botemedel mot det intellektuella kontrollbegäret. Albert Einstein hade just denna upplevelse och insikt:

Den vackraste och djupaste erfarenhet en människa kan ha är känslan av det mysteriösa. Det är den underliggande principen i både religion och i all seriös strävan i konst och vetenskap. Den som aldrig haft denna erfarenhet tycks mig vara, om inte död, så åtminstone blind. Att känna att bakom allt som kan upplevas finns någonting som vårt förnuft inte kan greppa om och vars skönhet och storslagenhet bara når oss indirekt som en svag reflektion, det är religiositet. I denna mening är jag religiös. För mig räcker det att förundras över dessa hemligheter och att med mitt förnuft ödmjukt försöka greppa om spegelbilden av alltings ståtliga konstruktion.

* * *

Kom ihåg att dela och tipsa!
Här är ett lästips: Världens bästa medicin mot polar­iseringens dumheter. Följ länken ErikPleijel.se

  

Registrera!
arrow
Köp essäboken Navigation i mångfalden
Bokus externlank    Adlibris externlank
Creative Commons-licens
Innehållet på denna webbsida av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Essäboken Navigation i mångfalden: © Erik Pleijel. Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Tecknad drottning, sengångare: FriendlyStock; Tecknad pojke: VectorStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Aristoteles Kaio hfd CC BY-SA 3.0; Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Andromedagalaxen, fiskgjuse: Public Domain enl. Wikipedia; andra illustrationer: CC0 Erik Pleijel.
Kontakt: epost